تاثیر کرونا بر صنف عکاسان

تاثیر کرونا بر صنف عکاسان
در سنندج

تعطیلی آتلیه های عکاسی

تعطیلی آتلیه های عکاسی

هزینه عکاسی فرمالیته عروسی

هزینه عکاسی فرمالیته عروسی

ژست های زیبا برای عکاسی بارداری

ژست های زیبا برای عکاسی بارداری

تبلیغ آتلیه ای که دردسر ساز شد

تبلیغ آتلیه ای که دردسر ساز شد
بروس وبر:

عکاسی ابزار توسعه دموکراسی است

عکاسی ابزار توسعه دموکراسی است