درباره ی آتلیه ما

 
منوی 1 : فیلمبرداری تک دوربین HDz5 + آلبوم دیجیتال 60*30
منوی 2 : فیلمبرداری 2 دوربین HDz5 + آلبوم دیجیتال 60*40
منوی 3 : فیلمبرداری 2 دوربین Full HD ex3+ آلبوم دیجیتال 80*35
تاریخ: 1393/01/30 زمان: 12:15:30